Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/Layout.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/Layout.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Další informace o kontrolách spalinových cest z pohledu pojišťoven


Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/BaseUrl.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/BaseUrl.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Nadále sledujeme postoje pojišťoven k dodržování povinnosti provádění ročních kontrol dle NV č. 91/2010

Tentokrát nás zajímaly odpovědi na následující tři otázky:

 1. Má Vaše pojišťovna požadavek na provádění povinných ročních kontrol komínů zakotven v pojistných podmínkách pro nově uzavírané smlouvy?
 2. Máte stanoveny nějaké sankce za neplnění této podmínky?
 3. Zkoumáte úroveň vystavené kontrolní zprávy, např. zda je vystavena v dostatečném rozsahu nebo byla-li vystavena oprávněnou osobou?

Níže Vám přinášíme odpovědi jednotlivých pojišťoven:

 1. Allianz
 2. ČSOB Pojišťovna
 3. Kooperativa
 4. Uniqa

ALLIANZ

 1. Ne, přímo v pojistných podmínkách to není. Pojistné podmínky upravují povinnosti pojišťovny a pojistníka, mimo jiné i povinnost předcházet vzniku pojistné události.
 2. Pokud není dokázána příčinná souvislost (vyhoření od komínu, špinavý komín) sankce nejsou.     
 3. V případě požáru budeme vyžadovat dokument o provedené revizi, resp. roční kontrole. Pojišťovna posuzuje doložené dokumenty individuálně.

ČSOB Pojišťovna

 1. Ne nemá, to ukládá zákonná vyhláška, kterou by měl majitel komínu dodržovat bez ohledu na to, zda je či není předmětem pojistných podmínek.
 2. Přihlížíme k tomu až v případě pojistné události, může být sníženo pojistné plnění úměrně tomu, do jaké míry byla pojistná událost zapříčiněna špatným komínem, resp. absencí kontrol, nečištění komína.
 3. Kontrolní zpráva musí odpovídat parametrům stanoveným vyhláškou a musí být vydána osobou/firmou k tomu oprávněnou.

KOOPERATIVA

 1. Ne, žádná taková povinnost v pojistných podmínkách není. Klientovi nestanovujeme žádnou frekvenci revizních prohlídek, ať komínů nebo například elektroinstalace nebo rozvodů plynu. Pojistný vztah je upraven v zákoně č. 37/2004 Sb. „o pojistné smlouvě“. Z ní vyplývají povinnosti jak na straně klienta, tak na straně pojišťovny, například i zmíněné předcházení vzniku pojistné události.  
 2. Obecně má klient pojišťovny povinnost udělat maximum proto, aby předcházel vzniku pojistné události. Pokud tedy neprovádí revizi komínu a v důsledku jeho závady dojde ke vzniku požáru, může pojišťovna přistoupit ke krácení pojistného plnění, protože klient zanedbal důležitou povinnost. Samozřejmě zkoumáme  i míru zavinění, jde-li o nešťastné náhodné opomenutí je sankce minimální nebo žádná. Při opakovaném porušování povinností je naopak vyšší.
 3. V případě závažných škod zapříčiněných porušením prevenční povinnosti lze předpokládat důkladnější šetření pojišťovny. Závisí to tedy na konkrétních okolnostech případu.

UNIQA

 1. Pojišťovna nemá ve svých pojistných podmínkách přesně specifikovanou četnost revizí komínů a zatím ani neuvažuje o tom, že by pojistné podmínky v souvislosti s novou legislativou měnila.  
 2. Pojišťovna vždy hodnotí, v jaké míře tento konkrétní stav komínu měl vliv na vznik požáru, zda k němu došlo z úmyslu, či nedbalosti", a také jaký vliv měl na rozsah vzniklé škody. Na základě těchto zjištění podle něj pak může pojišťovna – v souladu s ujednáním příslušných pojistných podmínek – pojistné plnění přiměřeně snížit podle závažnosti tohoto porušení. „Pokud by tedy pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění“.     
 3. Pojišťovna vždy posuzuje případ individuálně a to včetně předložené dokumentace.

Doplnění k problematice revizí, resp. ročních kontrol komínů

Pojištění pro případ škod na pojištěném majetku z příčiny nahodilého požáru je základním živelním pojistným nebezpečím, které je nabízeno a obsaženo v každém
standardním pojištění majetku. V době sjednání pojištění není vyžadován doklad o kontrole spalinových cest. V rámci šetření orgánů hasičského záchranného sboru (HZS) a také pojišťovny se vždy hodnotí okolnost, zda spolupůsobící příčinou vzniku požáru bylo zanedbání základních zákonných, ale i smluvních povinností uložených zejména v zákoně o požární ochraně. Pokud by pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění.

K povinnostem vlastníka domu náleží provádět tuto činnost aktuálně ve smyslu platných právních předpisů. V této souvislosti připomínáme ještě jednu důležitou povinnost, a to zákonnou povinnost případný požár v komínu oznámit bez odkladu územně příslušnému hasičského záchrannému sboru. A to i v případě, že uvedený požár byl uhašen svépomocí.

Jednou ze základních povinností pojištěného je dbát, aby pojistná událost nenastala. Nesplnění prevenční povinnosti, a to zejména v souvislosti s porušováním prevenčních povinností uložených příslušnými právními předpisy, které směřují k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škod, může být pojišťovnou při likvidaci pojistné události sankcionováno snížením pojistného plnění. Samozřejmě, pokud nám klient hodnověrným způsobem prokáže, že nebylo v jeho silách porušení povinnosti zabránit z objektivních důvodů (například kvůli dlouhé čekací lhůtě pro nedostatek kominíků), pak by pojišťovna k sankci nepřistoupila. Proto klientům doporučujeme, aby si zajistili hodnověrné důkazní prostředky, nejlépe v písemné formě, že udělali vše pro to, aby zákonnou povinnost splnili (například e-mailová, telefonická korespondence).

Pojišťovna při případných nepříjemnostech zkoumá i míru zavinění. Pokud jde o nešťastné náhodné opomenutí, je sankce minimální nebo žádná. Při opakovaném porušování povinností je naopak vyšší. V loňském roce jsme pojistné plnění v několika případech snížili (i přestože ještě neplatilo toto nařízení vlády). Zjistili jsme totiž, že k požáru došlo z důvodu zanedbání péče o spalinovou cestu a její netěsnost byla jednoznačným důvodem požáru. Jednalo se o požáry rodinného domku.

Informace o problematice kontrol spalinových cest –  Dle nařízení vlády č.91/2010 Sb. které platí od 1.1.2011 povinná v průběhu 1 roku jednorázová kontrola funkční spalinové cesty, kterou může provádět kominík s platným živnostenským oprávněním pro obor Kominictví .Kontrola je uzavřena vydáním kontrolní (nikoli revizní) zprávy- příloha č. 2 k nařízení vlády. K provedení kontroly není potřebná  zvláštní odborná způsobilost   podle b.1  § 5 nařízení vlády, která je vyžadována při provádění revizní činnosti.

Revize spalinových cest jsou povinné při prvním uvádění spalinové cesty do provozu (např. před kolaudaci objektu), při jeji rekonstrukci (např. vložkování komínu), při výměně spotřebiče apod. (b.2 § 5) a jsou uzavřeny vydáním revizní zprávy podle přílohy č. 3 nařízení vlády.