Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/Layout.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/Layout.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Roční kontroly spalinových cest z pohledu pojišťoven


Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/BaseUrl.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php56/share/pear//data/www/20623/messy_cz/kominictvi/application/modules/default/views/helpers/BaseUrl.php) is not within the allowed path(s): (/data/www/20623/messy_cz) in /data/www/20623/messy_cz/kominictvi/library/Zend/Loader.php on line 198

Vzhledem k tomu, že se nás při kontrolách spalinových cest naši zákazníci často ptají, jak se vlastně na povinné roční kontroly dívají pojišťovny, oslovili jsme několik pojišťoven a požádali je o jejich stanovisko k této problematice.

Obecně lze říci, že provedení kontroly je výhodou, ale pojišťovny zajímá především příčina požáru a každý případ je projednáván individuálně.

Níže Vám přinášíme odpovědi jednotlivých pojišťoven:

  1. Allianz
  2. Česká pojišťovna
  3. ČSOB Pojišťovna
  4. Kooperativa
  5. Uniqa

Mají kontroly pojišťovny v podmínkách? Jsou nějaké sankce a požadavky na podobu zprávy? Viz také další informace od pojišťoven.

ALLIANZ

Pokud dojde k požáru, budeme vyžadovat i dokument o revizi komínu, ale rozhodně to neznamená, že tomu, kdo jej nemá, bychom automaticky pojistné plnění vždy krátili. To, co nás zajímá, jsou příčiny požáru, především pak, nebyl-li založen úmyslně.

Václav Bálek – tiskový mluvčí Allianz pojišťovna

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojištění pro případ škod na pojištěném majetku z příčiny nahodilého požáru je základním živelním pojistným nebezpečím, které je nabízeno a obsaženo v každém standardním pojištění majetku. V době sjednání pojištění není vyžadován doklad o kontrole spalinových cest. Vzhledem k tomu, že majetková pojištění jsou obvykle dlouhodobá – na řadu let – má tato informace věcný význam až ve chvíli, kdy dojde k pojistné události z příčiny požáru.

V rámci šetření orgánů hasičského záchranného sboru (HZS) a také pojišťovny se vždy hodnotí okolnost, zda spolupůsobící příčinou vzniku požáru bylo zanedbání základních zákonných, ale i smluvních povinností uložených zejména v zákoně „o požární ochraně“  č. 133/1985 Sb. zejména v §17 odst.1 písm. a) a návazných prováděcích předpisech a v příslušné části pojistných podmínek.  Vždy pojišťovna hodnotí, v jaké míře tento konkrétní stav komínu měl vliv na vznik požáru, zda k němu došlo z úmyslu či nedbalosti. Na základě těchto zjištění může pojišťovna – v souladu s ujednáním příslušných pojistných podmínek  – pojistné plnění přiměřené snížit podle závažnosti tohoto porušení. Pokud by tedy pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, je každý případ posuzován individuálně a v některých případech může dojít i ke krácení pojistného plnění.

Povinnosti majitelů domů jsou zakotveny v mnoha zákonech, hlavně pak v občanském zákoníku, kde je mimo jiné uvedeno, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.  Česká pojišťovna nemá ve svých pojistných podmínkách přesně specifikovanou četnost revizí komínů a zatím ani neuvažuje o tom, že by pojistné podmínky v souvislosti s novou legislativou měnila. K povinnostem vlastníka domu náleží provádět tuto činnost aktuálně ve smyslu platných právních předpisů (vyhl. 111/1981Sb. o čištění komínů).

V této souvislosti připomínáme ještě jednu důležitou povinnost, a to zákonnou povinnost případný požár v komínu oznámit bez odkladu územně příslušnému HZS. A to i v případě, že uvedený požár byl uhašen svépomocí.

Možná by bylo vhodné zákazníkům poradit, k čemu je nutné kominíka přivolat a k čemu to nutné není. Je třeba rozlišovat tzv. čištění spalinových cest a jejich revize či kontroly. Čištění může provést jakýkoliv kominík, nebo jiný řemeslník, dokonce i sami majitelé domů si mohou čištění provést svépomocí. Revizi však mohou zajistit pouze autorizovaní a speciálně přezkušovaní kominíci, kteří se sdružují v profesních spolcích.

Jan Marek – odbor komunikace
Česká pojišťovna a.s.

ČSOB Pojišťovna

Při posuzování likvidnosti pojistné události je rozhodující skutečnost, zda příčinou škody byly závady, které byly při kontrole shledány. Každý případ posuzujeme individuálně a pochopitelně posuzujeme míru závažnosti nedostatků, případně zda byly nebo měly být pojištěnému známy.

Co se týká kontrolní zprávy, tak nás zejména zajímá, zda souhlasí kontro­lované zařízení, časová platnost, obsah a závěry zprávy o provedené kontrole. V případě vzniklých pochybností o pravosti zprávy je kontrolováno, zda byla zpráva vystavena oprávněnou osobou.

Klient, který pravidelné kontroly a čištění spalinových cest nedodržuje, se vystavuje postihu ve formě krácení pojistného plnění, v případě, že ke škodě nebo jejímu zvětšení v sou­vislosti s nedodržováním předpisů dojde.

Petr Milata – tiskový mluvčí
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

KOOPERATIVA

Při vzniku pojistné události je zkoumána příčina vzniku škodné události. Tato šetření jsou prováděna vlastním šetřením pojistitele, externími odborníky, trestné činy jsou šetřeny PČR a požáry HZS.

Pokud se prováděným šetřením prokáže že pojištěný poruší nějakou povinnost stanovenou právními předpisy nebo uvedenou v pojistných podmínkách a toto porušení mělo vliv na vznik škody, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění. Každý případ se tedy projednává individuálně a nelze tedy konkrétněji specifikovat požadavky pojišťovny.

Milan Káňa –tiskový mluvčí
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

UNIQA

Především zkoumáme, zda mezi vznikem a případně výší škody a stavem kouřovodu je PŘÍČINNÁ SOUVISLOST. To je základ. Jinými slovy šetříme, zda by ke konkrétní škodě došlo i v případě, kdyby byl kouřovod v naprostém pořádku. Není-li příčinná souvislost dána, není dále zkoumání péče o komíny předmětem šetření škody.

Každá pojistná událost je originální a unikátní svými okolnostmi, podmínkami, vznikem apod. Každé šetřené škodě se snažíme věnovat maximální možný čas k objasnění jejího vzniku a všech s ní spojených okolností. Při šetření sporných či komplikovaných případů jsou často využíváni jednak soudní znalci, kteří o příčinách a následcích, odpovědnosti a  zaviněních rozhodnou ve svém posudku, jednak jsou využíváni i nezávislí odhadci škod (loss adjuster), kteří stanovují výše škod a jejich příčiny. Pokud je zjištěno zavinění v souvislosti se zanedbáním povinností, které mělo vliv na vznik a rozsah škody, jsou v konkrétních případech uplatňována např. přiměřená snížení pojistného plnění. Přitom se přihlíží k celkovým okolnostem – zda byla alespoň snaha plnit povinnost, popř. jak dlouho nebyla plněna, zda se jedná o opakovanou škodu stejného druhu, …

Každý případ se zkoumá individuálně  s ohledem na konkrétní okolnosti.

Eva Svobodová – Head of Marketing & PR Department
UNIQA pojišťovna, Member of UNIQA Group Austria


Mají kontroly pojišťovny v podmínkách? Jsou nějaké sankce a požadavky na podobu zprávy? Viz také další informace od pojišťoven.